APIE MUS

Esate visada laukiami KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRE!

Čia ne tik išmoksi dainuoti, šokti, groti įvairiais muzikos instrumentais, pasigaminti mielų akiai ir širdžiai rankdarbių, tapyti, rengti lietuviškas šventes, bet ir pajausti Tėvynę širdimi, atpažinti lietuviškumą įvairiuose meno dirbiniuose, šventėse.
Tikrai įdomu ir linksma folkloro, tautinių šokių ansambliuose, kapelose, armonikų, bandonijų, kanklių, skudučių, vokalo, gitaros, tautodailės, įvairių rankdarbių studijose…
Ateikite, nenusivilsite!

Adomo Jakšto g. 18, Kaunas LT-44275
Telefonas (8 37) 407 135
El. paštas – rastine@ktkc.lt
Raštinės darbo laikas:
I -IV 8.00 – 17.00 val.
V 8.00 – 15.45 val.
Pietų pertrauka: 12.00 – 12.45 val.

 

MISIJA

Kauno tautinės kultūros centras – vaikų ir mokinių neformaliojo švietimo įstaiga, tenkinanti jų poreikius giliau pažinti tautinę ir etninę kultūrą, siekianti ugdyti tautiškumą ir pilietiškumą, padėti vaikams ir mokiniams tapti aktyviais visuomenės nariais, plėtoti krašto tautinės kultūros tęstinumą.

VIZIJA

Kauno tautinės kultūros centras (KTKC) – moderni, demokratiška, atvira visuomenei, nuolat besimokanti neformalaus švietimo įstaiga, miesto kultūros centras, teikiantis kokybiškas neformalaus ugdymo paslaugas vaikams nuo 4 metų, mokiniams, jaunimui iki 18 metų, kuriame dera plati būrelinės veiklos, studijų, klubų, kolektyvų pasiūla, miesto visuomenei rengiami kultūriniai renginiai, patraukliai propaguojantys tautinę kultūrą, vyksta šviečiamoji veikla, realizuojamos įvairios socializacijos, gabių vaikų ugdymo programos, kur suburiami bendradarbiavimui tautinės kultūros srityje dirbantys specialistai, miesto folkloro kolektyvai. Centras, besiorientuojantis į regiono ir šalies poreikius, Europos Sąjungos švietimo struktūras, tarptautinį bendradarbiavimą ir švietimo sistemos plėtrą.

TIKSLAS

Teikti ugdytinių poreikius atitinkančias kokybiškas etninės kultūros (tradicinio muzikavimo ir dainavimo, tautinio šokio, tautodailės, tradicinių amatų ir kt.), kraštotyros, istorijos, antropologijos krypčių neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugas vykdant neformaliojo ugdymo programas.

23
Studijas, ansamblius
18
Edukacijas
6
Konkursus

PRIORITETINĖS KRYPTYS

Kauno tautinės kultūros centro strateginiame plane prioritetinės kryptys šios:
„Ugdymo(si) kokybės tobulinimas“
„Lygių mokymosi galimybių ir prieinamumo vystymas“
„Valdymo tobulinimas“
Įgyvendinant KTKC strateginį planą, Kauno tautinės kultūros centro prioritetinės veiklos kryptys:
Etninės ugdomosios veiklos kokybė ir įvairovė.
Saugi ir sveiką ugdymo(si) aplinką užtikrinanti aplinka

TRUMPA ISTORIJA

TRUMPA ISTORIJA

Kauno tautinės kultūros centras (toliau KTKC, Centras) veiklą pradėjo 1988 metų rudenį, tuoj po Sąjūdžio įsikūrimo, ir vadinosi Kauno Sąjūdžio sekmadienine lietuvių kultūros mokykla. Tai buvo pirmoji tokio pobūdžio neformali kultūros ir švietimo mokykla Lietuvoje, kurią geranoriškai glaudė Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas. Amfiteatrinėje auditorijoje nuo ryto iki vakaro vykdavo paskaitos, klausytojų rinkdavosi tiek, jog tekdavo sėdėti ant palangių, ant laiptų, ant grindų pasieniais. Auloje vykdavo šventės ir minėjimai, o mažose klasėse vaikai ir suaugusieji mokydavosi lietuvių liaudies papročių, dainų, kankliavimo, žaidimų, amatų, tautodailės ir kita. Išaugo bendraminčių ratas, kurie darbavosi įvairiose veiklos srityse: švietimo, kultūros, leidybos.
Pagrindinis siekis tuomet – žadinti tautinę savimonę, susivokti, kas mes esame, kuo buvome ir kurlink einame. Sekmadieninės lietuvių kultūros mokyklos logotipas ,,Trimituojantis angelas“, jo autorė – Rūta Kargaudaitė. Dabartinis Kauno tautinės kultūros centro logotipas, sukurtas Astos Vandytės, perimtas 1995 m. iš Kauno Etnokultūros (folkloro) centro.

 

Centro veiklos pradžioje, Atgimimo laikotarpiu, čia skaitė paskaitas ir vedė užsiėmimus daugybė žymių Lietuvos žmonių: Algirdas Patackas, Aleksandras Žarskus, Algirdas Saudargas, Petras Plumpa, Ramunė Jurkuvienė, Virgilijus Rudzinskas, Jonas Misevičius, Aušra Kargaudienė, Nijolė Liobikienė, Birutė Obelenienė, Vaidotas Stulga, Vidmantas Povilionis, Veronika Povilionienė, Gintaras Dručkus, Albinas Kurtinaitis, Vacys Bagdonavičius, Jurgis Oksas, Gintaras Beresnevičius, Kęstutis Genys, Vytautas Juraška ir daugelis kitų. Sekmadieninė mokykla pirmoji Kauno mieste inicijavo ir organizavo tokius viešus renginius: Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją, Knygnešio dieną, Motinos dieną, „Velykėlės“, akciją „Laimina miestą angelai“, leido knygeles, atvirukus, almanachą „Vydija“.  KTKC veiklos 25-tis

Centrui vadovavo Nijolė Birgėlienė (1988-1998), Rasa Ambraziejienė (1998-2002 ), Asta Vandytė (2002- 2005), Rima Jarušauskienė (2005-2007), Vilija Kepežinskienė (2007-2022), Vaida Kasparavičienė nuo 2023 m.

Šiandieną Centras tęsia pradėtą veiklą. Jame dirba per trisdešimt dailės, muzikos ir etninės kultūros mokytojų, septyni metodininkai. Darbuotojai

VERTYBĖS, TRADICIJOS

Mūsų siekis – išlaikyti, puoselėti ir kitiems parodyti tuos turtus, kuriuos turime. T. y. pamatus, ant kurių renčiamas šiandienos Valstybės statinys, arba šaknis, iš kurių mūsų tauta yra išaugusi ir kurios (tegu paviršiuje ir nematomos) mus tebemaitina. Taigi – seną, garbingą, gražią, turtingą mūsų kultūrą (buvusią ir esamą). Tai atliekame šviesdami, mokydami vaikus ir suaugusius paskaitose, ugdydami poreikį dainuoti senąsias dainas, mokydami senolių amatų, švęsdami šventes. Tačiau svarbiausias, visa tai apibendrinantis siekis – padėti kiekvienam mūsų lankytojui susivokti savyje, atpažinti savo sielą, atskleisti kūrybines galias. Tad pradėti stengiamės nuo gelmės – žmogaus vidaus, jo asmenybės kokybės, jo sielos šviesos. Iš šio „grūdo“ jau įmanoma auginti ir bendruomeniškumo, ir tautiškumo, ir pilietiškumo, ir atsakomybės „medį“.

VEIKLA

Šiandien KTKC – tai neformaliojo vaikų švietimo mokykla. Esame vieni iš nedaugelio, bandančių sujungti seniausiuosius tautinius papročius, tautinę savimonę su šiandienos poreikiais. Bandome saugoti, puoselėti ir išlaikyti gyvąją tradiciją, globoti etninį paveldą ir gaivinti šaknis, iš kurių mūsų tauta yra išaugusi.
Centre vaikai ir suaugusieji ugdomi įvairaus pobūdžio tautinės krypties užsiėmimuose, mokomi dainuoti senąsias dainas, švęsti kalendorines, šeimos ir tautines šventes, čia sudaromos sąlygos susipažinti su senaisiais amatais, liaudies menu, papročiais. Tačiau svarbiausia – tobulėti mokantis visą gyvenimą, nepamirštant senųjų šakninių tradicijų.
KTKC veikloje dalyvauja ne tik Kauno miesto ir apskrities vaikai ir jaunimas, bet ir jų tėvai, seneliai. Įvairiuose renginiuose, būreliuose, studijose, paskaitose, seminaruose nagrinėjamos ne tik etninės kultūros temos, bet ir kultūros, savivokos, šeimos santykių, religijos, vaikų ugdymo, žmogaus būties klausimai. Centre nuolat ieškoma naujų formų, kurios padeda sklandžiau vykdyti socializaciją ir prevenciją, tęstinius ir naujus etninę veiklą, socialines problemas remiančius projektus.

Tęsdamas įkūrėjų tradicijas, Centras puoselėja tautinį meną, liaudies tradicijas, kviečia visų kartų atstovus išlaikyti unikalią savo krašto kultūrą. Be veikiančių būrelių ir studijų, vykstančių edukacinių užsiėmimų, paskaitų, seminarų, rengiamos vakaronės „ŠOKIM“, „DAINUOKIM“, folkloro vakarai su ansambliais „VAKAROJIMAI“, kalendorinės ir tautinės šventės, minimi rašytojų, iškilių asmenybių jubiliejiniai metai, svarbios valstybinės datos,rengiamos tautodailininkų, fotografų ir pedagogų parodos.
KTKC kasmet organizuoja įvairius festivalius, konkursus. Pavasariais centras rengia tarptautinį folkloro festivalį „ATATARIA LAMZDŽIAI“, kuriame dalyvauja Kauno miesto, rajono, apskrities folkloro ansambliai, svečiai iš kitų Lietuvos rajonų bei užsienio šalių, o rudenį organizuojamas tarptautinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „BALTŲ RAŠTAI“.
Centras kartu su Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriumi, Kauno miesto etninės kultūros mokytojų metodiniu būreliu rengia respublikinį vaikų ir mokinių liaudies kūrybos atlikėjų konkursą „TRAMTATULIS“. Kartu su Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Kauno apskrities Bajorų draugija daugiau kaip dešimtmetį organizuoja parodą-konkursą „GIMINĖS MEDIS“, kuris skatina rinkti įvairiausias žinias apie savo giminę, šeimos šaknis.
Kasmet Advento metu vykdo tradicinę akciją ir parodą „LAIMINA MIESTĄ ANGELAI“, kviečia miesto visuomenę į Vytauto Didžiojo bažnyčią, kur vyksta tradicinis folkloro ansamblių advento koncertas „UŽ GIRIŲ GIRIŲ“.
Nuo 2011 m. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai organizuoja respublikinį mokinių etnografinės kraštotyros konkursą „JEI PRAKALBĖTŲ, DAUG PASAKYTŲ…“.
Nuo 2010 m. kartu su tautodalininkais inicijuojami ir organizuojami respublikiniai menininiai projektai GIMTOJI ŠALIS KARPINIUOSE“„TĖVIŠKĖS LANGAS“ETNO ŽENKLAI VAIKŲ KŪRYBOJE“, „PILIAKALNIO PASLAPTIS“, „VIENAS ŽODIS – LIETUVA“.
Nuo 2013 m. vykdomas respublikinis konkursas „TAUTOSAKOS MALŪNAS“, nuo 2016 m. – tautosakos ekranizacijos konkursas „ANIMUOJU LIETUVIŠKĄ PASAKĄ“, nuo 2023 m. – „GAIDŲ IŠDAIGOS“
Pastaraisiais metais centre išplėtota edukacinė veikla, pradedant ikimokyklinių įstaigų auklėtiniais, baigiant suaugusiais. Vyksta edukaciniai užsiėmimai, teikiamos paslaugos.

KALENDORINĖS ŠVENTĖS /VIDEO/ Straipsnis dienraštyje „Kauno diena“ SKAITYTI

Atnaujinta 2024 01 11