PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Kauno tautinės kultūros centras asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

Šiame pranešime rasite informaciją apie tai kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam galime perduoti informaciją apie Jus, kiek laiko saugome duomenis ir kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite.

Duomenų valdytojas:

Kauno tautinės kultūros centras,

Kodas 195470830,

Adresas: A.Jakšto g. 18, LT-44275 Kaunas,

Tel. (8 37) 407135,

El. p.rastine@ktkc.lt

Kokius asmens duomenis renkame?

 • Identifikacinius – vaiko vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, vieno iš tėvų (kitų įstatyminių atstovų) vardas, pavardė;
 • Kontaktinius – adresas, el.pašto adresas, telefono nr.;
 • Kita informacija – lankomumo apskaitai vykdyti – mokinio pažymėjimo duomenys;

Kokiais tikslais ir kokiu pagrindu tvarkomi asmens duomenys

 • Mokinio pateiktų duomenų teisėto tvarkymo kriterijus – asmens duomenys tvarkomi siekiant suteikti neformalaus švietimo paslaugą ir įvykdyti sutartį;
 • Siekdami pretenduoti į NVŠ programos finansavimą valstybės biudžeto lėšomis, privaloma pateikti duomenis NVŠ atitikties reikalavimams paraiškoje ir duomenis, reikalingus Neformaliojo vaikų švietimo mokymo sutarčiai sudaryti (Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo 4 priedas);
 • Informacinės sistemos „Mano dienynas“ pildymui, kurią sukūrė, prižiūri ir tobulina UAB „Nacionalinis švietimo centras“;
 • Popamokinių veiklų lankomumo apskaitai vykdyti, kuri veikia naudojant įdiegtą apskaitos techninę ir programinę įrangą, elektroninį Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos mokinio pažymėjimą ir Kauno miesto viešojo transporto elektroninio bilieto kortelę, išmaniuosius įrenginius su veikiančia mobiliąja aplikacija.
 • Duomenys tvarkomi vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies b, c ir e punktuose, BDAR 9 straipsnio 2 dalies b punkte įtvirtintom teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygomis, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu; Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 8 straipsnio 1 punktu, 9 straipsnio 1 punktu; Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu; Neformaliojo vaikų švietimo koncepsija, patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro įsakymu, Kauno miesto savivaldybės patvirtintais teisės aktais, kitais įstaigos veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

Kaip užtikrinamas asmens duomenų saugumas

 • Asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, BDAR nuostatomis bei LR Kibernetinio saugumo įstatymu ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. Kauno tautinės kultūros centras užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą, įgyvendinant visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Kiek laiko asmens duomenys bus saugomi

 • Mokinio ir jo tėvų (kitų įstatyminių atstovų), kitų asmenų asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi. Kai mokinio asmens duomenų nereikia tvarkyti, jie archyvuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais pagal Centro direktoriaus patvirtintą dokumentacijos planą.

Iš kur gauname Jūsų duomenis

 • Asmens duomenys gali būti gaunami iš mokinių ar tėvų (kitų įstatyminių atstovų) pateiktų užpildytų dokumentų;
 • Iš Mokinių registro duomenų bazės;
 • Pačių asmenų teikiami asmens duomenys.

 

Kam gali būti perduodami duomenys

 • Kauno miesto savivaldybė (programą akreditavusi savivaldybė);
 • Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras;
 • Švietimo informacinių technologijų centras;
 • Biudžetinė įstaiga „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“;
 • Kiti subjektai, kurie turi teisę juos gauti.

 

Asmenys turi teisę:

 • teisė žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisė susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • teisė reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų, sunaikintų arba sustabdytų netikslius, o neišsamius papildytų su juo susijusius asmens duomenis;
 • reikalauti ištrinti su juo susijusius asmens duomenis (teisė „būti pamirštam“);
 • duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi asmens duomenys;
 • gauti su juo susijusius duomenis, kuriuos jis pateikė Duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir juos persiųsti kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą);
 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Kauno tautinės kultūros centro metodinininkę, atsakingą už nuolatinę Kauno tautinės kultūros centro asmens duomenų politikoje išdėstytų principų laikymosi kontrolę mob. +370 673 29730, el.p. nijole.kvietkiene@ktkc.lt

Atnaujinta 2023 01 19