Strategija

VIZIJA
Kauno tautinės kultūros centras (KTKC) – moderni, demokratiška, atvira visuomenei, nuolat besimokanti neformalaus švietimo įstaiga, miesto kultūros centras, teikiantis kokybiškas neformalaus ugdymo paslaugas vaikams nuo 4 metų, mokiniams, jaunimui iki 18 metų, kuriame dera plati būrelinės veiklos, studijų, klubų, kolektyvų pasiūla, miesto visuomenei rengiami kultūriniai renginiai, patraukliai propaguojantys tautinę kultūrą, vyksta šviečiamoji veikla, realizuojamos įvairios socializacijos, gabių vaikų ugdymo programos, kur suburiami bendradarbiavimui tautinės kultūros srityje dirbantys specialistai, miesto folkloro kolektyvai. Centras, besiorientuojantis į regiono ir šalies poreikius, Europos Sąjungos švietimo struktūras, tarptautinį bendradarbiavimą ir švietimo sistemos plėtrą.

MISIJA
Kauno tautinės kultūros centras – vaikų ir mokinių neformaliojo švietimo įstaiga, tenkinanti jų poreikius giliau pažinti tautinę ir etninę kultūrą, siekianti ugdyti tautiškumą ir pilietiškumą, padėti vaikams ir mokiniams tapti aktyviais visuomenės nariais, plėtoti krašto tautinės kultūros tęstinumą.

TIKSLAS
Teikti ugdytinių poreikius atitinkančias kokybiškas etninės kultūros (tradicinio muzikavimo ir dainavimo, tautinio šokio, tautodailės, tradicinių amatų ir kt.), kraštotyros, istorijos, antropologijos krypčių neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugas vykdant neformaliojo ugdymo programas.

PRIORITETINĖS KRYPTYS
Kauno tautinės kultūros centro strateginiame plane prioritetinės kryptys šios:
„Ugdymo(si) kokybės tobulinimas“
„Lygių mokymosi galimybių ir prieinamumo vystymas“
„Valdymo tobulinimas“.
Įgyvendinant KTKC strateginį planą, Kauno tautinės kultūros centro prioritetinės veiklos kryptys:
Etninės ugdomosios veiklos kokybė ir įvairovė.
Saugi ir sveiką ugdymo(si) aplinką užtikrinanti aplinka.

 

Atnaujinta 2021 11 26