Nuostatai „Tramtatulis – 2021“ (Kauno ratas)

VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ – LIETUVIŲ LIAUDIES KŪRYBOS

ATLIKĖJŲ – KONKURSO „TRAMTATULIS – 2021“ KAUNO RATO

NUOSTATAI

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis – 2021“ Kauno rato (toliau – konkurso) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, organizatorius, dalyvius, laiką, vietą, repertuarą, atlikimo reikalavimus, vertinimą ir apdovanojimą.

TIKSLAS

 1. Vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso tikslas – skatinti jaunąją kartą domėtis savo krašto tradicine kultūra, skleisti liaudies kūrybą, ugdyti jaunuosius pavienius folkloro atlikėjus (dainininkus, muzikantus, pasakotojus).
 2. Konkursas skiriamas vienos žymiausių pasaulio archeologių, baltų ir indoeuropiečių kultūros tyrinėtojos, archeomitologės Marijos Gimbutienės 100 metų sukakčiai paminėti. Šia proga atlikėjai galėtų rinktis ankstyvąsias liaudies kūrybos formas, atspindinčias senąjį pasaulėvaizdį, apeiginius veiksmus, pasakotojai – mitologines sakmes apie dievybes, mitines būtybes, gamtos galias, išskirtines vietas, vietovardžius ir pan., dainininkai ir muzikantai – piemenų folklorą, darbo, kalendorinių, šeimos švenčių dainas, sutartines ir pan.

KONKURSO ORGANIZATORIAI

 1. Konkurso organizatoriai – Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kauno tautinės kultūros centras.
 2. Partneriai – Kauno miesto etninės kultūros mokytojų metodinis būrelis.

LAIKAS IR VIETA

 1. Konkurso laikas: konkurso dalyvių vaizdo įrašai skelbiami Kauno tautinės kultūros centro internetinėje svetainėje ktkc.lt, YouTube paskyroje „KTKC gyvai“  ir Facebook paskyroje „Kauno Tautinės Kultūros Centras“ nuo 2021 m. gegužės  d. 3 d.
 2. Laureatai bus paskelbti Centro internetinėje svetainėje ktkc.lt. gegužės 17 d.

KONKURSO DALYVIAI

 1. Konkurse kviečiami dalyvauti Kauno miesto 3–6 metų vaikai ir 7-19 metų moksleiviai.
 2. Norintys dalyvauti konkurse privalo:
 • iki 2021 m. balandžio 19 d. užpildyti elektroninę paraiškos formą https://forms.gle/UTNUE67W6J1p71Yb6  ir joje  įkelti vaizdo įrašus (reikalavimai vaizdo įrašams nurodyti 23 nuostatų punkte).
 • užpildyti elektroninę sutikimo formą (mokytojas / pilnametis asmuo / grupės dalyvis / nepilnamečio dalyvio tėvai) dėl asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo, filmavimo, fotografavimo, vaizdo medžiagos viešinimo https://forms.gle/xDsTxP9j23pUMmFAA.

Arba įkelti popierinio sutikimo skenuotą, fotografuotą dokumento variantą elektroninėje paraiškoje (Priedas Nr. 2).  Privalomi ir mokytojo, ir dalyvio atskiri sutikimai.

Pastaba: atrinkti Kauno rato laureatai privalo pateikti dalyvio ir mokytojo sutikimą LNKC dėl asmens duomenų skelbimo, filmavimo, fotografavimo nacionaliniame rate (Priedas Nr. 1). Atsiųsti el.paštu tramtatulis.kauno@gmail.com iki gegužės 28 d.

 1. Konkurso dalyviai skirstomi į keturias amžiaus grupes:
 • A 3–6 metų;
 • B 7–10 metų;
 • C 11–14 metų;
 • D 15–19 metų.
 1. Konkurse rungiasi solistai ir grupės (2–5 atlikėjai), išskyrus skudutininkų ansamblius, kuriuose gali dalyvauti iki šešių atlikėjų.
 2. Praėjusių respublikinių konkursų laureatai gali dalyvauti svečių teisėmis arba varžytis pasirinkdami kitos rūšies liaudies kūrinius ar instrumentus.
 3. Dalyviai, laiku nepateikę paraiškų, konkurse dalyvauti negalės.

REPERTUARAS, ATLIKIMO REIKALAVIMAI

 1. Konkurso dalyvių programa – du vienos rūšies liaudies kūriniai (bendra trukmė iki penkių minučių). Tai gali būti:
 • tautosakos tekstai (padavimai, sakmės, pasakos, garsų pamėgdžiojimai);
 • liaudies dainos;
 • sutartinės;
 • tradicinė instrumentinė muzika.
 1. Kūriniai atliekami laikantis pasirinktos liaudies kūrybos rūšies stilistinių reikalavimų.
 2. Tautosakos tekstus pasakoja vienas asmuo.
 3. Liaudies dainas atlieka: vienbalses – vienas, dvibalses ir antifonines – du, tribalses – trys asmenys.
 4. Sutartines gieda: dvejines – dvi, trejines – trys, keturines – keturios giedotojos.
 5. Tradicinė instrumentinė muzika grojama šiais instrumentais: lamzdeliu (1 arba 2 atlikėjai), dūdmaišiu (1 atlikėjas), švilpa (1 atlikėjas), ožragiu (1 atlikėjas), daudyte (1–2 atlikėjai), šiaudo birbyne (1–2 atlikėjai), tradicinėmis kanklėmis (1–2 atlikėjai), smuiku (1–3 atlikėjai), cimbolais (1 atlikėjas), armonika, Peterburgo armonika, „Hohner“ armonika, bandonija, koncertina, lūpine armonikėle (1 atlikėjas); tradicinę kapelinę muziką, ragų repertuarą groja ne daugiau negu 5 ir skudučius pučia ne daugiau negu 6 atlikėjai.
 6. Dainuojama ir pasakojama tarmiškai.
 7. Dainoms su pritarimu akompanuoja patys atlikėjai.
 8. Pageidautina, kad programa ir apranga atitiktų atstovaujamą regioną, o savo pasirodymą pristatytų patys vaikai.
 9. Atlikėjų pasirodymų filmavimo sąlygos:
 • Jei filmuojama mobiliuoju telefonu, jis turi būti laikomas horizontaliai, patartina naudoti stovą, jei jo nėra, telefonas turi būti stabiliai atremtas;
 • Filmavimo aplinka turi būti tinkamai apšviesta (šviesos šaltinis nukreiptas į veidą), tyli, fonas – kuklus (lygi siena ir pan.);
 • Filmavimo pradžia: 2–3 sekundės tylos, tuomet dalyvis turi prisistatyti, pasakydamas vardą, pavardę, iš kur jis, kam atstovauja;
 • Privalu laikytis vidutinio filmavimo atstumo – 1,5–2 m nuo filmuojamo objekto (filmuojant per arti arba per toli nukenčia garso kokybė);
 • Kiekvienas atliekamas kūrinys filmuojamas ir išsaugomas atskirai, kad prireikus ką nors pakeisti ar perfilmuoti būtų paprasčiau.

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

 1. Atlikėjai vertinami atsižvelgiant į pasirinktų kūrinių meninę vertę, atlikimo autentiškumą, įtaigumą, laisvumą, balso natūralumą, folklorinio balso duomenis, grojimo meistriškumą, sceninę kultūrą.
 2. Dalyvių pasirodymus vertina vertinimo komisija.
 3. Vertinimo komisija išrenka ir apdovanoja kiekvienos amžiaus grupės (A, B, C, D) laureatus:
 • pasakotojus;
 • solistus dainininkus;
 • solistus muzikantus;
 • dainininkų grupes;
 • sutartinių giedotojas;
 • muzikantų grupes;
 • šeimas (broliai, seserys).
 1. Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais.
 2. Konkurso laureatai bus apdovanoti padėkos raštais bei prizais, bus kviečiami dalyvauti laureatų koncerte.
 3. Iš Kauno rato į nacionalinį ratą komisija atrenka geriausiai pasirodžiusius dalyvius – laureatus (ne daugiau kaip 20 atlikėjų). Nacionalinį ratą rengia Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kauno tautinės kultūros centras, padeda organizuoti Kauno miesto etninės kultūros mokytojų metodinis būrelis.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. Vadovaujantis galiojančių Europos Sąjungos, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679, ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat asmens duomenų tvarkymą kontroliuojančių institucijų nurodymų Asmens duomenis tvarko biudžetinė įstaiga Kauno tautinės kultūros centras (toliau – Centras), kodas 195470830, adresas Adomo Jakšto g. 18, LT-44275, Kaunas, tel. (8 37) 407 135, el. p. rastine@ktkc.lt.
 2. Už asmens duomenų apsaugą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaida Kasparavičienė, atsakingo asmens kontaktinis el. p. vaida.kasparaviciene@ktkc.lt, tel. 8 673 29 769.
 3. Asmens duomenys, tokie kaip: vardas, pavardė, atlikėjo (-ų) amžius, elektroninis paštas, mobilaus telefono numeris, darbo/veiklos vieta, tvarkomi konkurso tinkamo vykdymo tikslu, statistikos tikslu.
 4. Visi šiuose nuostatuose nurodyti asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.
 5. Duomenų subjektas patvirtina, kad yra informuotas(-a), jog siekdamas(-a) realizuoti teisės aktuose numatytas savo kaip duomenų subjekto teises, įskaitant, bet neatsiribojant, teisę susipažinti su KTKC tvarkomais duomenimis, teisę duomenis ištaisyti arba ištrinti, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų perkeliamumą, teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo, taip pat teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kurios duomenys kontaktams yra viešai skelbiami interneto svetainėje www.vdai.lrv.lt) ir (ar) teismui, ta apimtimi, kiek tai yra susiję su KTKC atliekamu duomenų tvarkymu ir kiek to neriboja taikytinų teisės aktų nuostatos, turi kreiptis į KTKC aukščiau nurodytais kontaktais.
 6. Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi tiek kiek KTKC yra būtina, kiek juos saugoti įpareigoja teisės aktai nuo sutikimo gavimo konkurso tinkamo vykdymo tikslu.
 7. Konkurso dalyviai pateikia filmuotus pasirodymus. Sutikimą privalo užpildyti kiekvienas pilnametis asmuo / grupės dalyvis / nepilnamečio dalyvio tėvai, globėjai arba vienas iš jų (jei veikia abiejų tėvų / globėjų vardu arba yra tik vienas nepilnamečio tėvų teisių turėtojas). Konkurse bus viešinami tik tie vaizdo įrašai, kurių viešinimui pritars dalyvių tėvas/motina/globėjas.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Konkurso filmuota medžiaga ir nuotraukos viešinamos interneto portaluose, socialinėse paskyrose, žiniasklaidoje ir kt. viešoje erdvėje.
 2. Informacija apie konkursą skelbiama Kauno tautinės kultūros centro svetainėje ktkc.lt.
 3. Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 673 29 769, kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Vaidą Kasparavičienę.