KREIPIMASIS Į KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO BENDRUOMENĘ

Gerbiami tėveliai (globėjai, rūpintojai), brangūs mokiniai ir mokytojai,

Pradėkime 2021-2022 mokslo metus kartu bičiuliškai nusiteikę, pasiruošę priimti visus išbandymus ir iššūkius, kurie mūsų laukia, laikydamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimų ir rekomendacijų, kad užtikrintume visų Centro bendruomenės narių saugumą ir galėtume įgyvendinti kokybišką neformalųjį etninės kultūros ir teatro krypčių ugdymą.

Brangūs mokiniai ir mokytojai,

Sąmoningumas, atsargumas ir atsakomybė lems kiek ilgai visi galėsime būti kartu, dirbti ir mokyti(s) Centro patalpose, bendrauti.

Gerbiami Tėveliai,

Kiekviena šeima yra svarbi. Jūsų vaikų, jūsų pačių, kitų šeimos narių ir mokytojų saugumas, sėkmingas neformaliojo švietimo programos įgyvendinimas, kitų Kauno tautinės kultūros centro veiklų, renginių organizavimas, galimybė Jūsų vaikams mokytis ir tobulėti, bendrauti Centro erdvėse, priklauso ir nuo kiekvieno iš jūsų šeimos. Nuolat priminkite savo vaikams apie saugumo reikalavimus. Būkite drąsūs, stiprūs ir sveiki!
Visų bendruomenės narių prašome laikytis Kauno tautinės kultūros centro ugdymo proceso organizavimo būtinųjų sąlygų: asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo), saugaus atstumo reikalavimų, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis nustatytų judėjimo Centro erdvėse maršrutų, užsiėmimų ir poilsio pertraukų tvarkaraščio, vengti kontaktų tiek užsiėmimų, tiek pertraukų metu.
Primename, kad į Kauno tautinės kultūros centrą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija ar pasireiškia karščiavimas ar viršutinių kvėpavimo takų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai. Ribojamas ir pašalinių asmenų patekimas į Centrą, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui.
Tėvai (globėjai, rūpintojai) į Centrą priimami tik iš anksto užsiregistravę Centro nurodytais kontaktais ir tik esant neatidėliotiniems atvejams. Bendraukime elektroniniu paštu, telefonu.
Mokslo metų eigoje nuolat stebėsime epidemiologinę situaciją – būkime budrūs, sekdami atnaujinamą informaciją apie nustatomus naujus saugos kriterijus bei ugdymo organizavimo sąlygas.
Tikimės visų bendruomenės narių sąmoningumo, geranoriškumo, susikalbėjimo ir nuoseklaus bei atsakingo elgesio šioje situacijoje.
Vadovaujantis LR civilinės saugos įstatymo 15 straipsniu, LR žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsniu ir valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengtomis rekomendacijomis, keičiasi ugdymo proceso organizavimo tvarka Kauno tautinės kultūros centre:

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪTINOSIOS SĄLYGOS 2021-2022 M. M.

1. Kauno tautinės kultūros centro (toliau Centro) darbuotojai bendrose erdvėse (koridoriuose ir pan.), mokytojai, kai neišlaikomas 2 metrų atstumas, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
2. Bendrose Centro erdvėse, (išskyrus ugdymo(si) patalpą), mokiniai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
3. Į Centrą įleidžiami tik mokiniai ir darbuotojai. Ribojamas pašalinių asmenų patekimas į Centrą, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui.
4. Visi kiti lankytojai ir tėvai į Centrą priimami tik iš anksto užsiregistravę telefonu (8 37 407 135).
5. Visi studijų ir ansamblių užsiėmimai vyksta vienoje patalpoje laikantis mokinių grupių izoliacijos principo.
6. Mokiniams draudžiama lankytis ne jiems priskirtoje patalpoje.
7. Mokinių įėjimas ir išėjimas organizuojamas skirtingai visose trijose Centro buveinėse: A. Jakšto g. 18, Kalniečių g. 180. laikantis grupių izoliacijos principo pagal kiekvienoje buveinėje patvirtintą tvarką atsižvelgiant į užsiėmimų tvarkaraštį ir patalpų išsidėstymą.
7. Mokinių maitinimas Centre neorganizuojamas.
8. Mokiniai viršutinius drabužius palieka numatytose vietose.
9. Jei yra įtarimų dėl karščiavimo, informuojama Centro administracija, mokytojas pamatuoja temperatūrą. Esant 37,3° ir didesnei temperatūrai, mokiniai izoliuojami numatytose patalpose ir kviečiami tėvai. Tėvams neatvykus, kviečiama greitoji medicinos pagalba.
11. Draudžiama į Centrą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, pasireiškia karščiavimas ar kitų ligų požymiai.
12. Pasikeitus epidemiologinei situacijai ugdymo procesas gali būti pradėtas organizuoti nuotoliniu būdu pritarus Steigėjui.
13. Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo mokinius aprūpinti nosį ir burną dengiančiomis apsaugos
priemonėmis.
14. Mokiniai, kurie nesilaiko tvarkos, užtikrinančios sveiką ir saugią aplinką Centre (kaukių dėvėjimas, dažnas rankų plovimas, saugaus atstumo laikymasis, kito asmens daiktų nelietimas, buvimas tik savo grupėje ir t.t.) iš karto vyksta į namus (mokinius iš Centro pasiimti galės tik tėvai (globėjai, rūpintojai).

 

 

 

 

Kauno tautinės kultūros centro administracija