STUDIJOS, ANSAMBLIAI

  • „Etninės kultūros programa“
I ir II grupės

Location, map, pin  Vieta: Kauno Palemono gimnazija, Marių g. 37, 120 kab.
alarm, clock, time   Laikas (I grupė):
Antradieniais 14.00-15.00, 15.00-16.00
      Penktadieniais 12.30-13.30 13.30-14.30
alarm, clock, time   Laikas (II grupė):
Antradieniais 15.30-16.30 16.30-17.30
Penktadieniais 14.30-15.30 15.30-16.30 

chalkboard, teacher   Mokytoja: Kristina Kliucevičiūtė-Mikulskienė
ic, fluent, phone, pagination, filled Telefono numeris: +370 622 61 775
Kaina: 10 Eur/mėn.

III ir IV grupės

Location, map, pin  Vieta: Kauno šv. Kazimiero progimnazija Vandžiogalos pl. 51, 323 kab.
alarm, clock, time   Laikas (III grupė): Pirmadieniais ir trečiadieniais 14.00-15.00 15.00-16.00
alarm, clock, time   Laikas (IV grupė): Antradieniais ir ketvirtadieniais 14.00-15.00; 15.00-16.00

chalkboard, teacher   Mokytoja: Inga Levinskienė
ic, fluent, phone, pagination, filled Telefono numeris: +370 652 00 759
Kaina: 10 Eur/mėn.

V ir VI grupės

Location, map, pin  Vieta: Kauno šv. Kazimiero progimnazija Vandžiogalos pl. 51, 324 kab.
alarm, clock, time   Laikas (V grupė): Pirmadieniais ir trečiadieniais 14.00-15.00 15.00-16.00
alarm, clock, time   Laikas (VI grupė): Antradieniais ir ketvirtadieniais 14.00-15.00; 15.00-16.00

chalkboard, teacher   Mokytoja: Inga Vladičkienė
ic, fluent, phone, pagination, filled Telefono numeris: +370 601 16 003
Kaina: 10 Eur/mėn.

VII grupė

Location, map, pin  Vieta: Kauno šv. Kazimiero progimnazija Vandžiogalos pl. 51, 132 kab.
alarm, clock, time   Laikas : Pirmadieniais ir trečiadieniais 14.00-15.00 15.00-16.00
chalkboard, teacher   Mokytoja: Jolita Miškinienė
ic, fluent, phone, pagination, filled Telefono numeris: +370 672 20 851
Kaina: 10 Eur/mėn.

Programa skirta etninės kultūros vertybių bei reiškinių pažinimui ir vertinimui.

Formuojamos kelios grupės, atsižvelgiant į ugdytinių amžiaus tarpsnius. Programą sudaro dvi veiklos sritys: veikla, skirta ugdytinių pažinimo ir gebėjimų ugdymui(si), etnokultūrinio raštingumo pagrindams įgyti ir etnokultūrinė raiška, skirta ugdytinių praktinių gebėjimų ugdymui(si).

Nagrinėdami tradicinę pasaulėžiūrą, šeimos, giminės ir bendruomenės tradicijas, paprotinį elgesį ir tradicinį etiketą, įvairias šventes, papročius ir apeigas, tradicinę aprangą, kulinarinį paveldą, tradicinę ūkinę veiklą, liaudies kūrybą, tarmes ir etnografinių regionų savitumus, kitas etnokultūrines vertybes, jų ypatybes, kilmę, kitimą ir reikšmę žmonių gyvenime, prasmingumą šiuolaikiniame gyvenime, taikydami įgytas žinias, ugdytiniai  įgis  gebėjimų suvokti ir tyrinėti etnokultūrinius reiškinius.

Etnokultūrinė raiška skirta ugdytinių praktinių gebėjimų ugdymui(si): tradicinio dainavimo, muzikavimo, šokimo ir žaidimo, pasakojamosios tradicijos, tarmių, tradicinių amatų, tradicinių švenčių organizavimo, papročių taikymo. Panaudojant įgytas žinias bei gebėjimus, etnokultūrinė raiška ugdytiniams padės įgyvendinti įvairius tiek tradicinius, tiek savitai interpretuotus kūrybinius darbus. Ši veiklos sritis sudarys sąlygas perimti, skleisti ir perduoti etnokultūrines vertybes, skatins saviraišką, kūrybiškumą bei visuomeniškumą, formuos motyvaciją pritaikyti įgytus gebėjimus ir inicijuoti etnokultūrinę raišką asmeniniame, šeimos, bendruomenės ir visuomeniniame gyvenime.

Įgyvendindami šias dvi veiklos sritis, ugdytiniai  įgis etninės kultūros pagrindus – gebės suvokti savo tautos ir jos kultūros savitumą, sąsajas su kitomis kultūromis, supras senųjų simbolių, apeigų, papročių ir kitų etninės kultūros reiškinių kilmę, prasmę bei svarbiausias ypatybes, išsiugdys praktinius etnokultūrinės raiškos gebėjimus, suvoks save kaip tos kultūros puoselėtoją, ugdysis pasididžiavimą ja ir pagarbą kitoms kultūroms.

Atnaujinta 2023 10 18