Strategija

VIZIJA
Kauno tautinės kultūros centras (KTKC) – moderni, demokratiška, atvira visuomenei, nuolat besimokanti neformalaus švietimo įstaiga, miesto kultūros centras, teikiantis kokybiškas neformalaus ugdymo paslaugas vaikams nuo 4 metų, mokiniams, jaunimui iki 18 metų, kuriame dera plati būrelinės veiklos, studijų, klubų, kolektyvų pasiūla, miesto visuomenei rengiami kultūriniai renginiai, patraukliai propaguojantys tautinę kultūrą, vyksta šviečiamoji veikla, realizuojamos įvairios socializacijos, gabių vaikų ugdymo programos, kur suburiami bendradarbiavimui tautinės kultūros srityje dirbantys specialistai, miesto folkloro kolektyvai. Centras, besiorientuojantis į regiono ir šalies poreikius, Europos Sąjungos švietimo struktūras, tarptautinį bendradarbiavimą ir švietimo sistemos plėtrą.

MISIJA
Kauno tautinės kultūros centras – vaikų ir mokinių neformaliojo švietimo įstaiga, tenkinanti jų poreikius giliau pažinti tautinę ir etninę kultūrą, siekianti ugdyti tautiškumą ir pilietiškumą, padėti vaikams ir mokiniams tapti aktyviais visuomenės nariais, plėtoti krašto tautinės kultūros tęstinumą.

TIKSLAI
1. Tobulinti neformalaus ugdymo kokybę, skatinant efektyvius ugdymo metodus, sudarant sąlygas mokytojo profesinei kompetencijos kaitai, sukuriant sąlygas mokymosi motyvaciją ir gebėjimų turintiems Kauno miesto vaikams ir mokiniams, realizuoti savo galimybes ir norus, sudarant sąlygas mokytis ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime specialiųjų poreikių ir socialinių bei mokymosi problemų turintiems vaikams.
2. Tobulinti neformalaus ugdymo sistemą, suteikiančią visiems vaikams ir mokiniams vienodas galimybes saviraiškai ir prigimtinių galių plėtotei, skatinant integracinių procesų Centro veikloje plėtrą.
3. Racionalus Centro finansinių galimybių, materialinių išteklių panaudojimas, siekiant aukštesnės ugdymo kokybės.

PRIORITETINĖS KRYPTYS
Kauno tautinės kultūros centro strateginiame plane prioritetinės kryptys šios:
„Ugdymo(si) kokybės tobulinimas“
„Lygių mokymosi galimybių ir prieinamumo vystymas“
„Valdymo tobulinimas“.
Įgyvendinant KTKC strateginį planą, Kauno tautinės kultūros centro prioritetinės veiklos kryptys:
Etninės ugdomosios veiklos kokybė ir įvairovė.
Saugi ir sveiką ugdymo(si) aplinką užtikrinanti aplinka.

 

Atnaujinta 2019 04 23