NAUJIENOS

Įstaigos pavadinimas Kauno tautinės kultūros centras (toliau-KTKC)
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas(-a) ugdymui (1 etatas)
Pareigybės paskirtis: planuoti ir organizuoti KTKC ugdymo procesą, organizuoti ir įgyvendinti projektinę, edukacinę, metodinę veiklą, organizuoti ir prižiūrėti tiesiogiai pavaldaus pedagoginio personalo darbą.
Darbo vieta Kauno tautinės kultūros centras, A. Jakšto g. 18, Kaunas
Reikalavimai Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą. Mokytojo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą, organizacinio darbo patirtį.
Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus.
Mokėti ne žemesniu nei B2 ar C1 lygiu bent vieną iš trijų Europos sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).
Mokėti gerai naudotis informacinėmis technologijomis.
Žinoti KTKC veiklos organizavimą, ugdymo procesą ir neformalųjį vaikų švietimą reglamentuojančius dokumentus, mokyklos strategiją, tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą.
Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.
Patirtis rengiant ir įgyvendinant tarptautinius ir respublikinius projektus.
Funkcijos Organizuoti ir koordinuoti ugdomąjį procesą, jo planavimą, įgyvendinimą, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę; planuoti, vykdyti projektinį, metodinį darbą ir gerosios patirties sklaidą, veiklos vertinimą ir įsivertinimą; derinti ir rengti mėnesio veiklos planą; vykdyti edukacinių programų pedagoginę priežiūrą; planuoti ir organizuoti miesto, respublikinius, tarptautinius projektus, vykdyti jų priežiūrą, kontroliuoti  renginių dokumentų pildymą, savalaikį ataskaitų pateikimą; užtikrinti, kad būtų laikomasi darbo saugos ir saugaus elgesio reikalavimų neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo, renginių, kelionių, ekskursijų, žygių, kitų veiklų metu; užtikrinti mokinių dalyvavimą miesto, šalies ir tarptautiniuose renginiuose; inicijuoti naujų ugdymo (si) programų, technologijų diegimą; rengti statistinių duomenų ataskaitas; bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais KTKC  ir miesto bendruomenės nariais, užsienio partneriais;  vadovauti direktoriaus įsakymu sudarytoms darbo grupėms, komisijoms;  rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su darbo funkcijomis, dokumentų projektus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieninius  darbus, savarankiškai vykdyti KTKC direktoriaus pavedimus.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas –  14,53-14,94.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Dokumentai teikiami tik per VATIS sistemą, prašymų teikimo modulį:Prašymas leisti dalyvauti konkurse.

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė).

Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos;

Pažyma apie pedagoginio darbo stažą;

Gyvenimo aprašymas;

Užpildyta pretendento anketa (VATIS sistemoje).

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Pretendentams, kurie  atitiks  konkurso  skelbime  nustatytus  kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

Dokumentų priėmimo vieta Dokumentų kopijas  siųsti el. paštu:  rastine@ktkc.lt
KTKC raštinė  dirba nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. (8 37) 407 135
El.paštas:  rastine@ktkc.lt
Dokumentų priėmimo terminas Iki  2023-06-16 17.00 val.

 

Atnaujinta 2023 06 12