NAUJIENOS

2022 m. sausio 13 d. išrinkta darbo tarybos komisija:

 1. Dovilė Kulakauskienė (metodininkė)
 2. Beatričė Stanaitytė (dailininkė)
 3. Serene Pečiūnaitytė (budėtoja)

Platesnė informacija apie Kauno tautinės  kultūros centro darbo tarybos rinkimų eigą:

2021 m. gruodžio 3 d.  direktoriaus įsakymu  Centre vyks Centro darbo tarybos rinkimai, kuriuos organizuos Darbo tarybos rinkimų komisija. Į Centro darbo tarybą, atsižvelgiant į vidutinį  Centro darbuotojų skaičių, turės būti išrinkti 3 nariai. Centro darbo tarybos nariais galės būti renkami visi darbuotojai, sulaukę aštuoniolikos metų ir kurių darbo santykiai su  Centru trunka ilgiau kaip 6 mėnesius. Darbdavys ir jam atstovaujantys asmenys negalės būti darbo tarybos nariais.

Darbo tarybos rinkimuose galės dalyvauti ir balso teisę turės visi bent 3 nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su  Centru turintys darbuotojai, išskyrus darbdavį ir jam atstovaujančius asmenis.

Centro darbo tarybos rinkimai bus skelbiami įvykusiais, jeigu juose dalyvaus daugiau nei pusė rinkimų teisę turinčių darbuotojų.

Darbo tarybos narių rinkimo procesas

2022 m. sausio 3-7 d.  Centro darbuotojai, turintys rinkimų teisę, kviečiami siūlyti savo kandidatus į Centro darbo tarybos narius. Kiekvienas  Centro darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą raštu kreipdamasis į rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą.

 Iki sausio 11 d.  Centro  tinklalapyje  bus paskelbtas galutinis kandidatų į  Centro darbo tarybos narius sąrašas.

Sausio 10 d. ir  sausio 11 d.  – išankstinis balsavimas

Norint užtikrinti visų  Centro darbuotojų galimybę dalyvauti rinkimuose ir išreikšti savo nuomonę bus vykdomas išankstinis balsavimas. Išankstinio balsavimo datos ir vieta:

 • Sausio 10 d. (pirmadienį), 9–17 val. adresu Kalniečių g. 180 ir A. Jakšto g. 18
 • Sausio 11 d. (trečiadienį), 9–17 val. adresu Kalniečių g. 180 ir A. Jakšto g. 18

Sausio  12 d. –  Centro darbo tarybos rinkimų diena

Balsuoti bus galima:

 • Sausio 12 d. (trečiadienį), 9–17 val. šiose rinkimų būstinėse:
 • A. Jakšto g. 18, Kaunas
 • Kalniečių g. 180, Kaunas

KANDIDATŲ Į KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO DARBO TARYBOS NARIUS GALUTINIS SĄRAŠAS

Sausio 13 d. –  Centro darbo tarybos rinkimų rezultatų paskelbimas

Iki sausio 13 d. 15 val. komisija suskaičiuos galiojančių biuletenių balsus ir paskelbs 3 išrinktus  Centro darbo tarybos narius  Centro tinklapyje.

Primename visiems,  norintiems balsuoti Centro darbo tarybos rinkimuose: privalote laikytis saugumo reikalavimų, kurie padeda likti sveikais ir sumažina riziką užsikrėsti koronaviruso infekcija: laikytis saugaus fizinio atstumo, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), taip pat reguliariai plauti rankas. Jei Jums privaloma izoliacija, jaučiate peršalimo ar kitų užkrečiamų ligų simptomus, privalote likti namuose.

Darbo tarybos veikla

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 174 str. nustato darbo tarybos teises ir pareigas.

 1. Darbo taryba turi teisę:

1) dalyvauti informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą;

2) šio kodekso ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir terminais gauti iš darbdavio ir iš valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, reikalingą savo funkcijoms atlikti;

3) teikti darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo;

4) inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimų;

5) esant būtinybei aptarti svarbius darbdavio darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus, sušaukti visuotinį darbdavio ar darbovietės darbuotojų susirinkimą (konferenciją), suderinus su darbdaviu susirinkimo (konferencijos) datą, laiką ir vietą;

6) atlikti kitus veiksmus, neprieštaraujančius šiam kodeksui, kitoms darbo teisės normoms, ir veiksmus, nustatytus darbo teisės normose ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimuose.

 1. Darbo taryba privalo:

1) atlikti savo funkcijas laikydamasi šio kodekso, kitų įstatymų ir kitų darbo teisės normų reikalavimų bei darbo tarybos ir darbdavio susitarimų;

2) atlikdama savo funkcijas, atsižvelgti į visų darbdavio darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoti atskirų darbuotojų, jų grupių ar atskirų darboviečių darbuotojų;

3) informuoti darbuotojus apie savo veiklą kiekvienais metais viešai pateikdama įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojams metinės darbo tarybos veiklos ataskaitą ar kitu darbo tarybos veiklos reglamente nustatytu būdu;

4) raštu informuoti darbdavį ir profesinę sąjungą, veikiančią darbdavio lygmeniu, apie savo įgaliotus narius;

5) jeigu darbdavio lygmeniu veikia viena ar kelios profesinės sąjungos, abipusio pasitikėjimo pagrindais bendradarbiauti su visomis profesinėmis sąjungomis.

Kontaktai

Kilus klausimams kreiptis:

 • Darbo Tarybos rinkimų komisijos pirmininkė Elevita Jakšienė, el. paštas , jababita@gmail.com,  tel. 8 6 722 6841
 • Darbo Tarybos rinkimų komisijos sekretorė  Zita Jakinevičienė, el. paštas zita. jakineviciene@ktkc.lt, tel. 8 6 793  6783

Atnaujinta 2023 01 11