Studija „Etninės kultūros programa“

Mokytoja

Kristina Kliucevičiūtė-Mikulskienė

el. p. kristina.kliuceviciute@ktkc.lt, tel. 862261775

Išsilavinimas ir kvalifikacija – aukštasis universitetinis, neformaliojo švietimo mokytoja

Programa skirta 6-19 vaikų ir mokinių etninės kultūros vertybių bei reiškinių pažinimui ir vertinimui.

Formuojamos kelios grupės, atsižvelgiant į ugdytinių amžiaus tarpsnius. Programą sudaro dvi veiklos sritys: veikla, skirta ugdytinių pažinimo ir gebėjimų ugdymui(si), etnokultūrinio raštingumo pagrindams įgyti ir etnokultūrinė raiška, skirta ugdytinių praktinių gebėjimų ugdymui(si).

Nagrinėdami tradicinę pasaulėžiūrą, šeimos, giminės ir bendruomenės tradicijas, paprotinį elgesį ir tradicinį etiketą, įvairias šventes, papročius ir apeigas, tradicinę aprangą, kulinarinį paveldą, tradicinę ūkinę veiklą, liaudies kūrybą, tarmes ir etnografinių regionų savitumus, kitas etnokultūrines vertybes, jų ypatybes, kilmę, kitimą ir reikšmę žmonių gyvenime, prasmingumą šiuolaikiniame gyvenime, taikydami įgytas žinias, ugdytiniai  įgis  gebėjimų suvokti ir tyrinėti etnokultūrinius reiškinius.

Etnokultūrinė raiška skirta ugdytinių praktinių gebėjimų ugdymui(si): tradicinio
dainavimo, muzikavimo, šokimo ir žaidimo, pasakojamosios tradicijos, tarmių, tradicinių amatų, tradicinių švenčių organizavimo, papročių taikymo. Panaudojant įgytas žinias bei gebėjimus, etnokultūrinė raiška ugdytiniams padės įgyvendinti įvairius tiek tradicinius, tiek savitai interpretuotus kūrybinius darbus. Ši veiklos sritis sudarys sąlygas perimti, skleisti ir perduoti etnokultūrines vertybes, skatins saviraišką, kūrybiškumą bei visuomeniškumą, formuos motyvaciją pritaikyti įgytus gebėjimus ir inicijuoti etnokultūrinę raišką asmeniniame, šeimos, bendruomenės ir visuomeniniame gyvenime.

Įgyvendindami šias dvi veiklos sritis, ugdytiniai  įgis etninės kultūros pagrindus – gebės
suvokti savo tautos ir jos kultūros savitumą, sąsajas su kitomis kultūromis, supras senųjų simbolių, apeigų, papročių ir kitų etninės kultūros reiškinių kilmę, prasmę bei svarbiausias ypatybes, išsiugdys praktinius etnokultūrinės raiškos gebėjimus, suvoks save kaip tos kultūros puoselėtoją, ugdysis pasididžiavimą ja ir pagarbą kitoms kultūroms.

Atnaujinta 2022 03 09