KONKURSAS  KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

Kauno tautinės kultūros centro (toliau Centro)  direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-118 (1.3)  „Dėl konkurso paskelbimo direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti“ Kauno tautinės kultūros centras, savivaldybės biudžetinė įstaiga,  A. Jakšto g. 18, LT-44275,  Kaunas,  duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas –195470830

skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti (1 etatas).

 1. Pareigybės lygis– A2.
 2. Darbo sutarties rūšis terminuota – 1 –  eri metai.
 3. Darbo pobūdis: organizuoti ir koordinuoti ugdymo plano, neformaliojo švietimo programų rengimą ir įgyvendinimą, inicijuoti naujų ugdymo(si) technologijų ir strategijų diegimą, užtikrinti  ugdymo proceso įgyvendinimą, mokinių registro administravimą, Centro veiklos ir ugdymo kokybės įsivertinimo organizavimą. Parengti užsiėmimų ir neformaliojo švietimo tvarkaraščius, statistinių duomenų ataskaitas, savo darbo ataskaitas. Tvarkyti ugdomojo proceso dokumentaciją, vykdyti ugdymo proceso stebėseną,  koordinuoti renginius, tobulinti ugdytinių veiklos vertinimo sistemą, teikti metodinę pagalbą  mokiniams ir mokytojams, rūpintis mokytojų karjera (skatinti pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai). Bendradarbiauti su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais Centro bendruomenės nariais, rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, kitų Centro veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdienius darbus, savarankiškai vykdyti kitus Centro direktoriaus pavedimus.
 4. Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį, aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją;
 • Turėti ne mažesnį kaip trijų  metų pedagoginio darbo stažą;
 • Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 • Būti pareigingu, darbščiu, kūrybišku, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti sau pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiški vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.1688 (Žin. , 2003, Nr. 123-5618) reikalavimus;
 • Išmanyti neformaliojo švietimo mokyklos veiklos organizavimą, neformalųjį vaikų švietimą reglamentuojančius dokumentus, Centro strategiją, veiklos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą;
 • Mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą;
 • Vairuoti automobilį ir turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą.
 1. Privalumai:
  • Turima kvalifikacija ir darbo patirtis neformaliojo švietimo srityje;
  • Rekomendacijos.
 1. Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
  • Prašymą leisti dalyvauti konkurse (priedas Nr. 1).
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  • Išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
  • Gyvenimo aprašymą.
  • Užpildytą pretendento anketą (priedas Nr. 2).
  • Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.
  • Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
 2. Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos, patvirtintos notaro.
 3. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo įskaitant konkurso paskelbimo dieną, 2018 m. rugpjūčio 27  d., darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 Kauno tautinės kultūros centro raštinėje, adresu Jakšto g. 18,  LT-44275, Kaunas.
 4. Dokumentų priėmimo pabaiga – 2018 m. rugsėjo  10 d. 15 val.
 5. Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus išsiųsti elektroniu paštu individualiai.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) vyks 2018 m. rugsėjo 12 d. 10.00 val. (galimi datos pakeitimai. Tokiu atveju apie juos pretendentai bus informuoti individualiai elektroniniu būdu).

Informacija apie skelbiamą konkursą teikia Kauno tautinės kultūros direktorė Vilija Kepežinskienė  tel. +370 679 36 796.

Informacija apie konkursą paskelbta 2018 m. rugpjūčio 27  d.