Kviečiame į Tarptautinę konferenciją

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Etninės kultūros ugdymas neformaliai – integrali kintančio bendrojo ugdymo dalis“

Konferencija vyks 2012 m. balandžio mėn.13 d.
Kauno tautinės kultūros centre (A.Jakšto g. 18)
Pradžia 13 val.
TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ PRAKTINĖ KONFERENCIJA
„ETNINĖS KULTŪROS UGDYMAS NEFORMALIAI – INTEGRALI KINTANČIO BENDROJO UGDYMO DALIS“

1. Tikslas
Įgyti žinių, kaip neformaliojo švietimo priemonėmis tobulinti vaikų ir jaunuolių etninį ugdymą, pasinaudojant Lietuvoje ir Latvijoje sukaupta gerąja patirtimi.

2. Laikas 2012 m. balandžio 13 d.

3. Vieta
Kauno tautinės kultūros centras, A. Jakšto g. 18, Kaunas

4. Organizatoriai
Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir kultūros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyrius, Kauno tautinės kultūros centras, Vytauto Didžiojo universitetas, Latvijos Dobelės Švietimo ir kultūros departamentas

5. Dalyviai
Mokslininkai, neformaliojo švietimo veiklos koordinatoriai, švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai ugdymui, etninės kultūros, lietuvių kalbos, muzikos, dailės, istorijos, pradinių klasių mokytojai

6. Konferencijos probleminės sritys
· Etninė kultūra šiandienos kultūrinio gyvenimo kontekste
· Neformaliojo švietimo įstaigų vaidmuo, puoselėjant tautinę kultūrą
· Tautinės kultūros plėtros galimybės, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikį
· Informacinių technologijų panaudojimas etninės kultūros ugdyme
· Mokymo aplinkų pritaikymas etniniam ugdymui, kad kiekvienas ugdytinis patirtų sėkmę
· Mokytojų parengtos šiuolaikiškos priemonės, pritaikytos etniniam ugdymui

7. Pranešimų pobūdis
Žodiniai, stendiniai, tyrimų pristatymai

8. Reikalavimai pranešimams, publikuojamiems leidinyje
Numatoma išleisti konferencijos leidinį su pranešimų tezėmis, todėl prašome iki kovo mėn. 20 d. pateikti jas ne didesnės apimties nei 1,5 puslapio.
· Pranešimo trukmė žodžiu iki 7 min.
· Pranešimo tezės turi būti išdėstytos tokia tvarka:
1. Pranešimo pavadinimas.
2. Autoriaus vardas, pavardė;
3. Visas įstaigos pavadinimas;
4. Pareigos;
5. Mokslo vardas ir laipsnis;
6. Kvalifikacija;
7. Elektroninio pašto adresas;
8. Pranešimo tezės (tikslas, objektas, metodas, rezultatai, išvados, kt.);
9. Literatūros sąrašas;
10. Teksto redaktorius MS Word. Dokumento dalims naudokite tokio dydžio ir stiliaus Times New Roman šriftą:
PAVADINIMAS
14 pusjuodis
Autorius 10 pusjuodis
Įstaiga 10 pasviręs
Pagrindinis tekstas 10 normalus

11. Tarpai tarp eilučių – 1,5 eilutės. Pirmos eilutės įtrauka – 1 cm. Viršutinė ir apatinė paraštė po 2 cm, kairioji – 3 cm, dešinioji – 1 cm.
12. Tarp žodžių turi būti po vieną tarpą. Tuščių eilučių (pastraipų) neturi būti.
13. Lenteles ruošti standartinėmis Word for Windows priemonėmis. Numeruoti arabiškais skaitmenimis, pastorintu šriftu. Iliustracijas galima ruošti ir kitomis priemonėmis bei įterpti į tekstą.
14. Šaltinių ir literatūros sąrašas pateikiamas abėcėlės tvarka pranešimo tezių pabaigoje. Visi įrašai pateikiami lotyniškomis raidėmis. Nurodomos autorių pavardės su inicialais, cituojamo straipsnio ar knygos pavadinimas, žurnalo ar rinkinio pavadinimas, nurodoma knygos leidimo vieta ir leidėjas, tomo numeris, leidimo metai, žurnalo numeris, puslapiai. Interneto šaltiniai literatūros sąraše nurodomi taip, kaip ir laikraščių straipsniai; išleidimo data nurodoma pagal cituojamo tinklalapio atnaujinimo (ar sukūrimo) datą (jei ši data nenurodyta – citavimo metai).
PASTABA: pateiktų tezių kalba nebus redaguojama

9. Reikalavimai stendiniams pranešimams:
Autoriai stendinio pranešimo medžiagą parengia ant A 1 formato vatmano lapo, nurodo autoriaus vardą, pavardę, pranešimo pavadinimą, visą įstaigos pavadinimą, pareigas, mokslo vardą ir laipsnį, kvalifikaciją, elektroninio pašto adresą, literatūros sąrašą

10. Konferencijos dalyviai pateikia pranešimų medžiagą bei registruojasi iš anksto iki 2012 m. kovo 20 d. (užpildo anketą, siunčia tezes el. paštu jurgita.ktkc@gmail.com, pristato stendinius pranešimus pagal aukščiau išdėstytus reikalavimus į Kauno tautinės kultūros centrą, A.Jakšto g.18)

11. Tikslesnę informaciją teikia konferencijos koordinatorė KTKC direktoriaus pavaduotoja ugdymui Osvalda Ivanauskienė tel. 867936861, el. paštu osvyte@gmail.com

12. Informaciją apie konferenciją rasite internetiniame puslapyje www.ktkc.lt

13. Konferencijos pranešėjams bus įteikti pažymėjimai

Atnaujinta 2018 08 14